AK Parti Tüzüğü AK İcraatlarMİLLETVEKİLİMİZ DR. NURETTİN AKMAN ‡ANKIRI VE İL‡ELERİNDE YAZ ‡ALIŞMA PROGRAMINI BAŞLATTI. Haberler > ARŞİV


‡ANKIRI Milletvekilimiz Dr. Nurettin AKMAN’ın AK PARTİ İl BaŸkanlıŸı ile müŸtereken hazırladıkları Yaz ‡alıŸma Programını geçtiŸimiz Cuma günü ELDİVAN İlçemizden baŸlattı.
S¶z konusu programa; Milletvekilimiz ile birlikte Belediye BaŸkanlar±, °l§e BaŸkanlar±, AK PART° °l BaŸkanl±Ÿ± temsilcisi, °l Genel Meclisi ve Belediye Meclisi œyeleri iŸtirak etmektedirler.
Sabah saat 09:30’da iŸyeri, esnaf ve Pazar yeri ziyaretleri ile baŸlayan TeŸkilat ‡al±Ÿma Program±nda K¶y ve Mahalle Muhtarlar± ile ¶Ÿle yemeŸinde buluŸulmakta, yemek sonras± bilhassa K–YDES ve BELDES Projeleri kapsam±nda yap±lan hizmet ve faaliyetlerin k¶y, k¶y – mahalle, mahalle deŸerlendirilmesi yap±lmakta, akŸam ise Sivil Toplum –rg¼tleri ziyaret edilmektedir.
°lki ge§tiŸimiz hafta Cuma g¼n¼ Eldivan’da baŸlay±p, KurŸunlu, ‡ank±r± Merkez ve Şaban¶z¼ °l§elerinde devam eden toplant±lar±n olduk§a verimli ge§mesi Merkez’deki toplant±ya UlaŸt±rma Bakan±m±z Sn. Binali YILDIRIM ile ‡ank±r± Valimizin de kat±lmas± olduk§a yararl± olmuŸtur.
‡ANKIRI – ANKARA yolunun bu y±l mutlaka tamamlanacaŸ±n± bunun i§in bir ¶denek limitinin de s¶z konusu olmayacaŸ±n± belirten UlaŸt±rma Bakan±m±z±n konuŸmas± kat±l±mc±lar taraf±ndan uzun s¼re alk±Ÿland±.
–zel °dare Genel Sekreterimiz ile °l ve °l§e Tar±m M¼d¼rlerinin de kat±ld±Ÿ± b¶ylesi toplant±lar±n §ok yararl± olduŸu muhtarlar±m±zca da ifade edilmiŸtir.
Toplant±larda; daha ¶nceden haz±rlanan formlar doŸrultusunda b¼t¼n k¶ylerimizin su, yol, elektrik, saŸl±k, okul, ibadethane ve genel durumu hakk±ndaki bilgileri rapor halinde kayda alan Dr. AKMAN sorunlar±n bir an evvel §¶z¼lmesi i§in gerekli §al±Ÿmalar±n yap±lacaŸ±n± s¶yledi.
Toplant±larda; K–YDES ve BELDES Projesi ile ‡ank±r±m±za gelen ¶denekler konusuna da deŸinen Dr. Nurettin AKMAN “K–YDES program± §er§evesinde son 4 y±l da ‡ANKIRI’m±za 36 milyon YTL ¶deneŸin geldiŸini, bu y±l ise 4 milyon YTL ¶denek ayr±ld±Ÿ±n±, bu y±l ki K–YDES program±nda aŸ±rl±Ÿ±n k¶y elektrifikasyonlar±n±n yenilenmesine verildiŸini bu ama§la 6 milyon YTL para ayr±ld±Ÿ±n± s¶yledi. Yerel y¶netim hizmetlerinin ¶deneklere baŸl± olduŸunu BELDES program± kapsam±nda ‡ANKIRI’m±z±n t¼m °l§e ve Belde Belediyeleri’ne 80 ila 120 bin YTL para g¶nderildiŸini belirten Sn. Milletvekilimiz: “30 Belediyemizde BELDES Projesinden yararland±. ‡ank±r± Merkez’imizin 68 bin n¼fusu var. 2000 y±l±na g¶re 2007’de d¼Ÿ¼Ÿ olmad±Ÿ± i§in °l Belediye BaŸkanl±Ÿ±m±za g¶nderilecek bu y±lki ¶denekte %44 art±Ÿ saŸlanm±Ÿt±r. Ayr±ca Maliye Bakanl±Ÿ± ile yap±lan §al±Ÿmalar sonucu Haziran ay±nda belediyelere 15 ile 20 bin YTL aras±nda para tahsis edilmiŸtir. Belediyelerimiz bu imkanlar± ile iyi hizmetler yapacaklar±na inan±yoruz.” dedi.
–n¼m¼zdeki hafta sonu Atkaracalar, Orta ve ‡erkeŸ diŸer hafta sonu ise Yaprakl±, Ilgaz, Bayram¶ren, Korgun ve K±z±l±rmak il§elerimizde k¶y ve mahalle muhtarlar±m±z ile bir araya gelecek olan Dr. AKMAN “hizmet edilmeyen hi§bir k¶y ve yerleŸim yeri kalmayacak” anlay±Ÿ± §er§evesinde Temmuz ay± sonuna kadar b¼t¼n k¶y ve mahalle muhtarlar±m±z ile g¶r¼Ÿm¼Ÿ, il§elerimizdeki esnaf ve Sivil Toplum KuruluŸlar±n± ziyaret etmiŸ olacakt±r.
4.11.2008  


2007 Genel Seçim Sonuçları
2007 Çankırı Genel Seçim Sonuçları

Henüz bir duyurumuz yok Çankırıdaki ekonomik gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz ?

  Olumlu
  Olumsuz
  Fikrim yok


Diğer Anketler  Tüm Hakları Saklıdır © 2023